fbpx

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KF TRANS s.c.

 

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest KF TRANS s.c. Łukasz Firlej Marcin Kurc, 33-380 Krynica Zdrój, ul. Zieleniewskiego 19, NIP: 734-32-51-509 Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: 508221617 lub pod adresem e-mail: marcin.kurc@kfserwis.com

 

Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującą wewnątrz przedsiębiorstwa Polityką ochrony danych osobowych, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo. Dane są chronione przed dostępem osób niepowołanych oraz przed ich utratą. Dostęp do danych posiadająwyłącznie upoważnieni pracownicy. Powierzanie danych podmiotom zewnętrznym następuje na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzanych danych i wyłącznie podmiotom, które gwarantują ochronę powierzonych danych i ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

1. Jeżeli są Państwo naszymi Klientami lub reprezentują Państwo naszych Klientów, albo są Państwo Klientami sieci sklepów Decathlon, którzy dokonali zgłoszenia serwisowego, Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów sprzedaży oferowanych przez nas towarów i usług
 • współpracy handlowej
 • wsparcia obsługi

 

W powyższym zakresie, jeżeli są Państwo bezpośrednio Stroną zawartej z nami umowy, podstawą przetwarzania jest wykonanie zawartych umów (art. 6 ust. 1. pkt b) RODO). Jeżeli natomiast reprezentują Państwo naszego kontrahenta, podstawą przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na konieczności zapewnienia właściwej reprezentacji naszego Kontrahenta oraz zapewnienia wykonywania i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

 

Ponadto przetwarzamy Państwa dane w celu:

 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

 

W powyższym zakresie podstawą przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa, które nakładają na nas obowiązek ich realizacji (art. 6 ust. 1. pkt c) RODO).

 

Podanie danych jest warunkiem świadczenia usług, a ich niepodanie uniemożliwi realizacjęusługi. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy oraz wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań i roszczeńwynikających z zawartych umów i wykonanych usług, w tym z gwarancji i rękojmi. Dane będą przekazywane naszym pracownikom, służbom księgowym, firmom kurierskim (w przypadku dostawy)oraz dostawcom sprzętu, rozwiązań technicznych i serwisowych, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani w każdej chwili prawo do żądania:

 • dostępu do danych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania
 • prawo żądania przeniesienia tych danych
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Powyższe uprawnienia będą realizowane w zakresie, w jakim ich realizacja nie stanie na przeszkodzie przetwarzaniu danych w zakresie, w jakim obowiązek przetwarzania wynika z przepisów prawa lub nie istnieje nadrzędny interes Administratora w przetwarzaniu danych.

 

2. Jeżeli są Państwo Klientami sieci sklepów Decathlon, którzy dokonali zgłoszenia serwisowego, Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • realizacji usługi serwisowej

 

W takim przypadku Państwa dane otrzymaliśmy od sieci sklepów Decathlon, której właścicielem jest Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjnej 76. Dane otrzymaliśmy w związku z dokonanym przez Państwa zgłoszeniem serwisowym w celu realizacji usługi. Podstawą przetwarzania danych jest konieczność realizacji usług dla Państwa oraz nasz uzasadniony interes który polega na konieczności zapewnienia realizacji umowy zawartej przez nas z Decathlon sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

 

Podanie danych jest warunkiem świadczenia usług, a ich niepodanie uniemożliwi realizację usługi. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy oraz wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań i roszczeńwynikających z zawartych umów i wykonanych usług, w tym z gwarancji i rękojmi. Dane będą przekazywane naszym pracownikom, służbom księgowym, firmom kurierskim (w przypadku dostawy) oraz dostawcom sprzętu, rozwiązań technicznych i serwisowych, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani w każdej chwili prawo do żądania:

 • dostępu do danych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania
 • prawo żądania przeniesienia tych danych
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Powyższe uprawnienia będą realizowane w zakresie, w jakim ich realizacja nie stanie na przeszkodzie przetwarzaniu danych w zakresie, w jakim obowiązek przetwarzania wynika z przepisów prawa lub nie istnieje nadrzędny interes Administratora w przetwarzaniu danych.

 

3. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego towarów i usług, przetwarzamy Państwa dane w celu:

 • bezpośredniego marketingu naszych usług za pomocąśrodków komunikacji elektronicznej (telefon, e-mail)

 

Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody wyłącznie w celu przekazywania informacji handlowej na temat świadczonych przez nas usług. Udzieloną zgodęmoże Pan/Pani w każdej chwili wycofać, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Zgodęmożna wycofać w każdej formie, która pozwoli nam na jednoznaczne odczytanie woli wycofania zgody (telefonicznie, przez e-mail, osobiście, pisemnie). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od jej udzielenia. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do realizacji celu przetwarzania, np. przechowywania danych na serwerach poczty e-mail. Ponadto przysługuje Panu/Pani w każdej chwili prawo do żądania:

 • dostępu do danych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania
 • prawo żądania przeniesienia tych danych
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Powyższe uprawnienia będą realizowane w zakresie, w jakim ich realizacja nie stanie na przeszkodzie przetwarzaniu danych w zakresie, w jakim obowiązek przetwarzania wynika z przepisów prawa lub nie istnieje nadrzędny interes Administratora w przetwarzaniu danych.

 

4. Jeżeli złożyli Państwo aplikację przetwarzamy Państwa dane w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji

 

Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 221 §1 Kodeksu pracy w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rekrutacji pracowników (art. 6 ust. 1. lit. f) RODO).

 

Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwia udział w rekrutacji. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.

 

Jeżeli nie została przez Pana/Panią wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, które mogąbyć prowadzone w przyszłości, Pana/Pani dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. Jeżeli taka zgoda została udzielona, dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przez okres do 3 lat od chwili ich podania, chyba że wcześniej zażąda Pan/Pani ich usunięcia. Udzieloną zgodęmoże Pan/Pani w każdej chwili wycofać, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

 

Dane będą przekazywane do odpowiednich działów wewnętrznych nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.

 • dostępu do danych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania
 • prawo żądania przeniesienia tych danych
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Powyższe uprawnienia będą realizowane w zakresie, w jakim ich realizacja nie stanie na przeszkodzie przetwarzaniu danych w zakresie, w jakim obowiązek przetwarzania wynika z przepisów prawa lub nie istnieje nadrzędny interes Administratora w przetwarzaniu danych.

 

W każdym z powyższych przypadków przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  proszę o usunięcie moich danych z bazy danych KFSERWIS:

  Pola zaznaczone * są obowiązkowe

  Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, wypełnienie powyższego formularza oznacza cofnięcie udzielonej zgody i spowoduje niezwłoczne usunięcie Państwa danych z naszej bazy. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody.

  Jeżeli dane osobowe przetwarzane są przez nas w związku z zawartą umową i świadczonymi usługami, nie mogą zostać usunięte do czasu ustania celu przetwarzania, który wynika ze zobowiązania do wykonania zawartych umów, ciążących na Administratorze obowiązkach nałożonych przez prawo lub uzasadnionego interesu Administratora. W takim przypadku prosimy o kontakt pod adresem e-mail:serwis@kfserwis.com. w celu uzyskania szczegółowych informacji.